Nawigacja
· Strona główna
· Historia szkoły
· Samorząd Uczniowski
· Nasz Patron
· Dokumenty szkolne
· Rekrutacja
· Galeria zdjęć
· O naszej szkole
· Dla rodziców
· Nasi przyjaciele
· Europejski Fundusz Społeczny
· Doradztwo zawodowe
· Wczesne wspomaganie
· Pracownicy
· Linki
· Dla nauczycieli
· Kontakt
· Wyszukiwarka
· Klasa szpitalna
· Klub Olimpiad Specjalnych SZÓSTKA
Poczta ZSS
Logowanie na pocztę Zespołu Szkół Specjalnych
Telefon zaufania
Archiwum
O naszej szkole
SZKOŁA PODSTAWOWA I i II ETAP EDUKACYJNY
GIMNAZJUM- III ETAP EDUKACYJNY
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA IV ETAP EDUKACYJNY
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJ¡CA DO PRACY
ZESPOŁY REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW
KLASY DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALN¡ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Images: onaszejszkole7.jpg

Zespół Szkół Specjalnych w Lesznie ma 65-letnie doświadczenie w kształceniu i terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Prowadzimy naszych podopiecznych przez wszystkie etapy edukacyjne - poziomy kształcenia począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazjum, a skończywszy na zasadniczej szkole zawodowej i szkole przysposabiającej do pracy.

Mamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę. Nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczania dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz kompetencje do prowadzenia zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i studentami prowadząc różnego rodzaju szkolenia i warsztaty. Ponad 10% nauczycieli jest wykładowcami akademickimi. Współpracujemy z holenderskimi placówkami specjalnymi w celu wymiany poglądów i umiejętności. Kadra pedagogiczna systematycznie poszerza kwalifikacje wprowadzając do nauczania i terapii metody tradycyjne i innowacyjne, co podnosi efektywność oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych.

ZSS mieści się przy Alejach Jana Pawła II 10. Budynek szkoły znajduje się w centrum miasta w sąsiedztwie miejskiej pływalni środowiskowej. Otoczony jest pięknym kompleksem parkowym. Na terenie placówki znajdują się boiska sportowe oraz ogródek jordanowski. Gmach szkolny dostosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt jest monitorowany.

Images: onaszejszkole1.jpg

DBAMY O KAŻDEGO UCZNIA

 

ZAPEWNIAMY:

· sukces każdego dziecka na miarę jego możliwości,

· życzliwą dziecku atmosferę pracy,

· bezpieczeństwo,

· ambitną, wysoko wykwalifikowaną kadrę,

· profesjonalizm i zaangażowanie nauczycieli,

· otwartość na propozycje rodziców.

 

 

OFERUJEMY:

· różne formy terapii,

· naukę w małych zespołach klasowych,

· planowanie dalszych etapów edukacji,

· aktywny udział w życiu miasta i regionu,

· świetlicę dla wszystkich uczniów szkoły,

· obiady na miejscu,

· dobry dojazd z różnych części miasta - dowozy uczniów busem.

 

Images: onaszejszkole4.JPG

PROWADZIMY TERAPIE:

· logopedyczną w zakresie logopedii ogólnej, surdologopedii i neurologopedii,

· psychologiczną (terapię zachowań, terapię behawioralną, terapię indywidualną i rodziny, trening asertywności, trening zastępowania agresji, eeg biofeedback),

· pedagogiczną (praca indywidualna z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce),

· rehabilitację ruchową ( gimnastyke korekcyjną, fizjoterapię, terapię SI, hipoterapię, terapię w wodzie i pływanie metodą Halwicka, choreoterapia),

· arteterapię i rewalidację procesów poznawczych.


Images: onaszejszkole2.jpg


ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA:

- teatralne,

- muzyczne,

- wokalne,

- taneczne,

- plastyczne,

- sportowe,

- informatyczne.

PROPONUJEMY:

- zajęcia wyjazdowe

- lekcje biblioteczne

- zajęcia na basenie

- zajęcia muzealne

- lekcje w plenerze

- spotkania z ciekawymi ludźmi


- koncerty edukacyjne

POSIADAMY PRACOWNIE:

- polisensoryczną,

- multimedialną,

- salę doświadczania świata,

- gospodarstwa domowego,

- plastyczną,

- historyczną,

- polonistyczną,

- matematyczną,

- fizyczno – geograficzną,

- biologiczno – chemiczną,

- informatyczne,

- basen,

- bibliotekę.


Images: onaszejszkole5.JPG


ORGANIZUJEMY:

- konkursy,

- olimpiady,

- zawody sportowe,

- biwaki i pikniki,

- wycieczki,

- turnusy rehabilitacyjne,

- spotkania z kulturą ( teatr, kino, koncert),

- zajęcia integracyjne.

A DLA RODZICÓW:

-   indywidualne porady pedagoga i psychologa  szkolnego  oraz innych specjalistów,

- możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych

i rewalidacyjnych prowadzonych z dzieckiem.


SZKOŁA PODSTAWOWA

I i II ETAP EDUKACYJNY

W klasach tych realizowana jest podstawa programowa szkół ogólnodostępnych.

Uczniowie objęci są zajęciami rewalidacyjnymi, rozpoczynają także przygodę ze sztuką oraz sportem, wielu z nich odnosi sukcesy w różnych dziedzinach i odkrywa swoje talenty.

Images: onaszejszkole3.JPG


GIMNAZJUM- III ETAP EDUKACYJNY

Uczniowie realizują podstawę programową szkół ogólnodostępnych korzystając z atrakcyjnych form nauki, pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności praktyczne.

Wiek gimnazjalny to okres poszukiwań dlatego nasi uczniowie określają się poprzez aktywny udział w różnych formach działalności pozalekcyjnej takiej, jak:

  • zajęcia przyrodnicze,
  • koło przyjaciół Unii Leszno,
  • koło młodych europejczyków,
  • zajęcia informatyczne,
  • zajęcia sportowe,
  • zajęcia turystyczne,
  • redakcja gazetki szkolnej.
O pozytywnych skutkach, jakie przynosi prowadzenie zajęć hobbystycznych świadczą odnoszone sukcesy na konkursach przedmiotowych, olimpiadach i zawodach sportowych.
Images: onaszejszkole9.jpg


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

IV ETAP EDUKACYJNY

Szkoła oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia. Nauka zawodu trwa trzy lata.

Nasi uczniowie mogą wybrać jeden z zawodów:

- kucharz małej gastronomii

- sprzedawca

- ogrodnik

- piekarz

- cukiernik

- malarz – tapeciarz

- murarz

- stolarz

- mechanik samochodowy

- blacharz samochodowy

- lakiernik samochodowy

- ślusarz

- instalator urządzeń sanitarnych


Images: onaszejszkole6.jpg
O poziomie kształcenia najlepiej świadczą osiągane przez uczniów wyniki na egzaminach końcowych. Egzamin zdawany przed OKE kończy się otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w języku polskim i angielskim. Nasi absolwenci są bardzo cenieni przez pracodawców. Po zakończeniu nauki są zatrudniani zgodnie ze zdobytym wykształceniem, a nawet prowadzą własne firmy.KLASY DLA UCZNIÓW

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA INTELEKTUALN¡ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

Edukację naszych uczniów opieramy na integralnej realizacji funkcji dydaktycznych, wychowawczych i terapeutycznych szkoły z uwzględnieniem specyficznych form i metod pracy oraz zasad nauczania. Klasy charakteryzują się małą liczebnością, co daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i komfortu kształcenia się. Nauka odbywa się tutaj w dogodnym tempie dostosowanym do indywidualnych możliwości uczniów. Dla każdego z dzieci tworzony jest przez nauczycieli specjalistów i terapeutów indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny uwzględniający potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. Opracowywany jest także system metod i form pracy najbardziej odpowiadający konkretnemu uczniowi. Naszym nadrzędnym celem jest jak najlepsza integracja ze środowiskiem lokalnym, rozwijanie samodzielności i wiary we własne siły.

Na pierwszym etapie kształcenia (kl. I-III) zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie zintegrowanej. Na drugim etapie (kl. IV – VI) i trzecim (gimnazjum kl I- III) realizowane są przedmioty: funkcjonowanie w środowisku, muzyka z rytmiką, plastyka, techniki, wychowanie fizyczne i religia ( etyka ).

Na wszystkich etapach edukacyjnych prowadzone są zajęcia rewalidacyjne i rehabilitacyjne. Czas zajęć i przerw dostosowujemy do możliwości i potrzeb uczniów.

Czas wolny lub po zajęciach edukacyjnych dzieci mogą spędzać w specjalnie dla nich przeznaczonej świetlicy.

Images: onaszejszkole7.jpg


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJ¡CA DO PRACY


W naszej placówce istnieje możliwość kontynuowania edukacji dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w Szkole Przysposabiającej do Pracy. W szkole tej uczniowie mogą kontynuować naukę do wieku 23 lat uczestnicząc w zajęciach edukacyjnych i terapeutycznych oraz poszerzając kręgi swoich zainteresowań aktywnie spędzać czas.

Do nadrzędnych celów włączamy w swej pracy kształtowanie samodzielności w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb. Tworzymy sytuacje edukacyjne i wykorzystujemy sytuacje życiowe do rozwijania umiejętności komunikacyjnych, w tym także umiejętności czytania i pisania, jak również elementarnych umiejętności matematycznych. Uczymy zasad współżycia społecznego oraz stwarzamy sytuacje sprzyjające poznawaniu otoczenia. Przygotowujemy do pełnienia określonych ról społecznych.

Uczniowie biorą aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym szkoły i środowiska lokalnego

Images: onaszejszkole10.JPG

ZESPOŁY REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZE DLA UCZNIÓW

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI¡ INTELEKTUALN¡

W STOPNIU GŁęBOKIM

W zespołach przebywają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 7 do 24 lat. Oddziaływania terapeutyczne mają na celu wspomaganie rozwoju u dzieci i młodzieży, budzenie w nich zainteresowania otoczeniem, jak również osiągnięcie niezależności w funkcjonowaniu w życiu codziennym. Praca z dzieckiem skupia się wokół nauki komunikowania potrzeb i nawiązywania relacji społecznych, w sposób odpowiadający jego możliwościom.

Images: onaszejszkole8.JPG

Ta strona używa plików cookies
Urząd Miasta Leszna
Obowiązek Informacyjny
Dostępność
Translate this site

Akty Prawne
Losowa Fotka
Fundacja Aby żyć
Gra edukacyjna
Pierwsza pomoc
Pierwsza pomoc - osoba nieprzytomna oddychająca
Kalendarz
Po Wt r Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Testy na kartę rowerową
1 2 3 4 5